Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy
w Sokołowie Podlaskim

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 25 781 71 30
E-mail:

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

wu6A7vwk935K3P4voeeRT_ZhAlaMUKbumuKnvATVgrIIvWSbqjhwYUyafw_e-LDVQhfRhpyLy486O7Wum2mB6Q

WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!

(2017-09-15)

 

NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”

Nr projektu RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/17

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 30.06.2018r.

 

Cel i krótki opis projektu:

 Celem Projektu „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!” jest aktywizacja społeczno-zawodowa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w woj. Mazowieckie dla 60 uczestników projektu (36 kobiet, 24 mężczyzn). Projekt obejmuje wyłącznie obszary  poniżej progu defaworyzacji w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego. Do grupy tej zaliczmy: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osoby z niepełnosprawnością (min. 5% Uczestników Projektu), osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek

 Cel zostanie zrealizowany w okresie od  01.09.2017 r.- 30.06.2018 r.

 Formy wsparcia dla Uczestników Projektu:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów 60 Uczestników Projektu (6h/UP,
  3 spotk.x2h,śr. 1 raz/tyg.),której efektem będą:  identyfikacja przez UP własnych zasobów: mocnych i słabych stron ,ograniczeń i potencjału, nabycie umiejętności poszukiwania
  i uzyskiwania zatrudnienia, nabycie nowych kompetencji;
 • Warsztaty kompetencji społecznych i obywatelskich dla 60 UP (6h/grupę,3spotk.x2h-śr.1 raz w tyg.) –obejmujące podstawowe terminy związane z kompetencjami psychospołecznymi -techniki kreowania wizerunku, z szczególnym uwzględnieniem ubioru, etykiety
  i autoprezentacji –metody radzenia sobie ze stresem -podstawowe pojęcia, jak m.in.: demokracja, sprawiedliwość, równość, obywatelstwo i prawa obywatelskie;
 • Szkolenie służące nabyciu/podniesieniu kwalifikacji dla 60 UP (2 miesiące, 56h/gr.,10gr.8h/dzień,7 spotk.,śr.3 spotk./mies.), Szkolenia będą dostosowane
  do indywidualnych potrzeb UP wynikających z opracowanej ścieżki reintegracji
  i zapotrzebowania rynku pracy. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednimi dokumentem (certyfikatem). Szczegółowa tematyka szkoleń będzie dobrana uwzględniając potrzeby UP i sytuacje na rynku pracy zdiagnozowaną podczas zadania nr 1.
 • Edukacja finansowa obejmie 18 osób, zajęcia grupowe (6h/grupę, 3spotk.x2h-śr.1 raz w tyg.), Program zajęć będzie obejmował m.in. zagadnienia: planowanie finansowe i budżet domowy zapobieganie zadłużeniu, bezpieczne korzystanie z wybranych usług i produktów finansowych, alternatywne formy lokowania kapitału, prawa konsumenta, siła oddziaływania reklamy.

 Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych i zostaną zakończone testem sprawdzającym podstawowe informacje z zakresu edukacji finansowej

 • Pośrednictwo pracy dla 18 UP (6h/UP,4spotk.x1,5h-śr.1xmies.).Zadanie przewidziane dla UP, którzy podczas Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów UP wykażą największą potrzebę objęcia tą formą wsparcia, tj. osoby bezrobotne, szczególnie os. długotrwale bezrobotne, które są gotowe do aktywnego poszukiwania pracy. Pomoc będzie polegała
  na m.in.: pozyskiwaniu ofert pracy od pracodawców w celu udostępniania ich UP, inicjowaniu, organizowaniu kontaktów UP z pracodawcami, udostępnianiu pracodawcom poszukującym pracowników info o UP pod kątem ich ewentualnego zatrudnienia;

 Staż zawodowy, który obejmie: 18 osób, u których podczas Diagnozy Indywidualnych Potrzeb i Potencjału UP zostanie rozpoznana potrzeba zwiększenia doświadczenia zawodowego (3 miesiące, 8h/dzień).

 

Zapewniamy:

- materiały szkoleniowe

- catering podczas szkolenia

- zwrot kosztów dojazdu dla 30% UP

- certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje

- STYPENDIUM SZKOLENIOWE

- 3-miesięczny PŁATNTY STAŻ ZAWODOWY

 Wartość projektu: 530 491,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 424 393,20 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

KONTAKT

„WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”

NS konsulting Sp. z o.o.

Email: wylacz-ubostwo@nskonsulting.pl, tel. 699 670 303.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 52395
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl