Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy
w Sokołowie Podlaskim

ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski

Jak trafić do urzędu? jak dojechać autemjak dojechać autem

Telefon: 25 781 71 30
E-mail:

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

XrjvTualIWGCLvdE-Nj4jaQdvQDHDFMAjx-Ygx1NWTUGv2YBqia4L4Jcsg4IZW-r6P7-MqdjXtGlcv_T5zpQ1A

Strona główna » Dla bezrobotnych » Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi Centrum Integracji Społecznej (CIS), absolwentowi Klubu Integracji Społecznej (KIS) lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem tych działalności w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może otrzymać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

1. O dofinansowanie może się ubiegać: bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS, który spełnia następujące warunki:

 1. nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 2. nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, lub zakończył działalność gospodarczą w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 3. nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 5. zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania;
 6. nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
 7. przedstawił zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 8. przedstawił informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 9. spełnił warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) a w przypadku rolnika rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
 10. będzie posiadać siedzibę prowadzonej działalności na terenie powiatu sokołowskiego a w szczególnych przypadkach w powiatach graniczących z powiatem sokołowskim;
 11. zobowiąże się do wydatkowania, udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków zgodnie ze specyfikacją złożoną we wniosku, w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;
 12. posiada niezbędne kwalifikacje, uprawnienia lub doświadczenie zawodowe z zakresu planowanej działalności;
 13. jeżeli posiada czasowe zameldowanie w powiecie sokołowskim - okres ten musi obejmować okres co najmniej 2 lat od dnia złożenia wniosku.

Opiekun osoby niepełnosprawnej musi spełniać wymogi pkt. 1, 3 – 13 oraz w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie może przerwać z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych. Opiekun osoby niepełnosprawnej ubiegający się o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej musi być zarejestrowany w Urzędzie i posiadać status poszukującego  pracy.

Ponadto bezrobotny nie może w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

 • odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacji i Integracji, o którym mowa w art. 62 a ustawy
 • przerwać z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62 a ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
 • po skierowaniu nie podjąć szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie.

2. Przepisy określające przyznanie dofinansowania stosuje się do absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, jeżeli nie pozostają oni w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

3. Przepis określający przyznanie dofinansowania na podstawie art. 46 ust 1 pkt 2 ustawy nie ma zastosowania do bezrobotnego, który zarejestrował się, jako bezrobotny w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

4. O jednorazowe środki na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem może się również starać osoba, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników jeśli:

 • stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i osoba nie jest uprawniona do zasiłku w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia wniosku o przyznanie dotacji pozostawała w stosunku pracy lub stosunku służbowym i osiągała wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynoszące co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przez okres 365 dni, i stosunek ten został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • podatek z gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1ha przeliczeniowego.
5. Przepisy pkt 4 nie mają zastosowania do osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, która zarejestrowała się, jako poszukująca pracy w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Na jaki cel może być przeznaczone dofinansowanie?

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych. Zakup towarów do handlu nie może przekroczyć 20% wysokości otrzymanych środków.

Dofinansowanie z Funduszu Pracy nie może być przeznaczone na:

 • przejęcie działalności gospodarczej od innego podmiotu w tym: prowadzonego przez współmałżonka lub spokrewnionych (rodziców, dziadków, dzieci, rodzeństwo) oraz spowinowaconych (synowa, zięć). Przez przejęcie o którym mowa powyżej rozumie się sytuację, w której nastąpi jednoczesne odkupienie środków 5 trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu bez przerywania jej ciągłości;
 • podjęcie rolniczej działalności gospodarczej, eksportowej oraz związanej z górnictwem i przemysłem stoczniowym a także w transporcie drogowym towarów;
 • podjęcie działalności dla której nie jest wymagane dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • podjęcie działalności związane z prowadzeniem lombardów, salonów gier hazardowych i usług wróżbiarskich;
 • zakup akcji, kaucji, obligacji, udziałów w spółkach itp.;
 • wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy, remontów oraz adaptacji pomieszczeń, maszyn i urządzeń;
 • nabywanie nieruchomości, leasing;
 • opłaty administracyjne, składki ZUS, wypłaty wynagrodzeń i inne opłaty bieżące;
 • handel: przez Internet, obwoźny i akwizycyjny;
 • pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy;
 • zakup mebli przy działalności prowadzonej w miejscu zamieszkania (w mieszkaniu) z wyłączeniem biurka i krzesła obrotowego;
 • zakup samochodów z wyjątkiem działalności krajowy transport osób taksówkami;
 • zakup paliwa;
 • zakup lawety, auto – lawety;
 • zakup tytoniu, wyrobów tytoniowych i art. nikotynowych;
 • zakup artykułów alkoholowych;
 • zakup środków odurzających i zakup produktów zawierających substancje psychoaktywne, w tym środków tzw. „dopalaczy”
 • spłatę zadłużeń;
 • zakup używanego: sprzętu, maszyn, urządzeń i innego wyposażenia.

Co należy zrobić, aby móc ubiegać się o przyznanie dofinansowania?

Należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek osoby bezrobotnej, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu środków w razie niedotrzymania warunków umowy.

Na jakiej podstawie jest przyznawane dofinansowanie?

Dofinansowanie jest przyznawane na podstawie umowy zawartej z osobą bezrobotną, absolwentem CIS , absolwentem KIS lub opiekunem osoby niepełnosprawnej i wypłacane jest na rachunek po ustanowieniu zabezpieczenia zwrotu środków.

Otrzymane dofinansowanie stanowi pomoc de minimis.

Jak należy wydatkować i rozliczyć się z otrzymanego dofinansowania? Jak należy postępować po otrzymaniu środków?

Otrzymane środki należy wydatkować zgodnie ze złożonym wnioskiem i złożyć rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji złożonego wniosku, w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). W przypadku skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego albo zwrotu podatku naliczonego , bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest do zwrotu równowartości odzyskanego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanych środków.

Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego otrzymanych środków może być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach i rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Zwrot w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty otrzymanych środków w przypadku nie dotrzymania warunków umowy następuje na zasadach:

 • osoba, która otrzymała dofinansowanie, jest obowiązana dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania środków, jeżeli osoba prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków;
 • osoba, która otrzymała dofinansowanie na działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, lub opiekun osoby niepełnosprawnej, który otrzymał dofinansowanie, jest obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty, otrzymanych środków proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy. W przypadku naruszenia innych warunków umowy dotyczących przyznania tych środków stosuje się odpowiednio przepis lit. a.

Szczegółowe informacje na temat przyznawania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej określają zasady obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1380)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Paweł Żółkowski

pok. nr 15

Pośrednik pracy 25 781 71 38

 

Utworzono: 2012-08-02 10:15 | Redagował: Krzysztof Adamski 2017-07-24 11:40
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5595
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXusBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RABC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_QBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1kBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBycBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsMBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDMBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtMBC2ptzncDIwJ5jt41HgTe7p-hzcytMCnN0csC6QigLg

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0Dn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csajn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Afn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPn7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3n7-pXCtZRv0LQzaGFiWQ4GwQfP7MDds_z8bu6kyYwwg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl