Dla Bezrobotnego

Do działu serdecznie zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy.

Dla Pracodawców

Do działu serdecznie zapraszamy Pracodawców szukających pracowników i informacji o programach unijnych.

Dla Niepełnosprawnych

Dział zawiera informacje, które pomagają integrować społecznie osoby niepełnosprawne.


Witamy na stronie

Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim

Naszym celem jest skuteczne udzielanie pomocy
poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia oraz PRACODAWCOM w znalezieniu
odpowiednich pracowników

Zachęcamy do współpracy
   
Home
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)
Wpisany przez Administrator   
piątek, 29 sierpnia 2014 06:47

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu nie adekwatnych kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firmy jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Więcej…
 
Nabór wniosków na dofinansowanie na podjęcie działalność gospodarczej oraz wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 sierpnia 2014 12:03

Więcej…
 
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
Wpisany przez Rafał Adaśko   
środa, 06 sierpnia 2014 09:40

W związku z pozyskaniem środków finansowych z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim informuje, iż od dnia 05.08.2014r rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia dla skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Więcej…
 
Bony dla osób do 30 roku życia
Wpisany przez Rafał Adaśko   
środa, 06 sierpnia 2014 09:37

W związku z pozyskaniem środków finansowych z rezerwy Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim informuje, iż od dnia 05.08.2014r będą przyjmowane wnioski dla bezrobotnym do 30 roku życia:

 • o przyznanie bonu zatrudnieniowego,
 • o przyznanie bonu  na zasiedlenie,
 • o przyznanie bonu stażowego,
 • o przyznanie bonu szkoleniowego.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. form wsparcia uzyskać można u swojego doradcy klienta oraz na stronie internetowej Urzędu.

 


Bon stażowy

Bon stażowy, to gwarancja skierowania osoby, której bon przyznano, do odbycia stażu u wskazanego przez nią pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się zatrudnić tę osobę po zakończeniu stażu na okres kolejnych 6 miesięcy.

Bon otrzymać może zarejestrowana osoba bezrobotna, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego (złożenie wniosku nie jest gwarancją przyznania bonu),
 • znalazła pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy.

W ramach bonu stażowego zostaną sfinansowane:

 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – do wysokości 605,40 zł - wypłata na konto bezrobotnego w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł łącznie ze stypendium
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - wpłata na konto wykonawcy badań.

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma premię w wysokości 1 513,50 zł.

 • Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
 • Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.
 • Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.

Stypendium stażowe wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy na zasadach art. 53. ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Staż odbywany w ramach bonu stażowego podlega zasadom i ustaleniom dotychczas stosowanych do stażu odbywanego na podstawie art. 53 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

Wniosek o przyznanie bonu stażowego wydaje pośrednik pracy po założeniu IPD.

Termin ważności bonu wynosi 30 dni.

Wypełnione i podpisane wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim (pok. 6) lub przesyłać pocztą na adres Urzędu.

Podstawa prawna:

 • Art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009 r. w sprawie

szczególnych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009 r. w sprawie

szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku

aktywizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. Nr 136 poz. 1118).Bon szkoleniowy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadza system bonów adresowanych do osób bezrobotnych, które nie przekroczyły 30 roku życia. Będzie można dzięki nim finansować zdobywanie kwalifikacji dających możliwość wyjścia z bezrobocia.

 • Bon szkoleniowy zgodnie z art. 66k ust. 1 ustawy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.
 • Osoba, która otrzymuje bon szkoleniowy może wziąć udział w szkoleniu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy, osobie skierowanej na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.
 • Przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń Indywidualnego Planu Działania.
 • Bon może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim, która
 • - uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.
 • Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy.
 • Zgodnie z art. 66k ust 4. ustawy maksymalna wartość kosztów związanych ze szkoleniem, które można pokryć z bonu szkoleniowego wynosi do 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.
 • W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu koszty:
  1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
  2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
  3. przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
   a) do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
   b) powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
  4. zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
   a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
   b) powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
   c) powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
 • Starosta finansuje koszty do wysokości określonej w bonie, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.
 • Termin ważności bonu – 30 dni.
 • Bon przyznawany jest na pisemny wniosek bezrobotnego.
 • Wniosek wydaje pośrednik pracy

Podstawa prawna:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.).

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
(Dz.U. z 2014 r., poz. 667)Bon zatrudnieniowy

Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania i stanowi dla przyszłego pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez PUP.

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawartej między starostą (PUP) a pracodawcą, w ramach której:

● Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy;

● PUP refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

 • kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy do dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
 • kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w trakcie 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Podstawa prawna

1. Art. 66m ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013 roku poz. 674 z późn. zm.)

Refundacja stanowi pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de mini mis.

Termin ważności bonu – 30 dni.

Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego wydaje pośrednik pracy po założeniu IPD.

 

 

Bon na zasiedlenie

Starosta (PUP) może na wniosek osoby bezrobotnej do 30. roku życia przyznać jej bon na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

 • za ich wykonywanie wnioskodawca będzie osiągać wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia oraz z tego tytułu będzie on podlegać ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka wnioskodawca w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • wnioskodawca będzie pozostawać w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Wydanie i realizacja bonu odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą a wnioskującym.

Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany jesteś:

 • do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu całości środków);
 • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu całości środków);
 • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu środków proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, posiadania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej).

Podstawa prawna

1. Art. 66n ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2013 roku poz. 674 z późn. zm.)

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie wydaje pośrednik pracy po założeniu IPD.

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień uzyskać można

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 14.30;

telefonicznie, nr tel. 0-25 781 71 39

lub osobiście w siedzibie Urzędu II piętro pok. nr 20

 

 

 
Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne
Wpisany przez Rafał Adaśko   
środa, 06 sierpnia 2014 09:39

 

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenie społeczne

Starosta, w imieniu którego działa dyrektor PUP może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Więcej…
 
Bezpłatne szkolenia zawodowe dla bezrobotnych
Wpisany przez Rafał Adaśko   
piątek, 18 lipca 2014 13:08

Firma Melting Pot – Piotr Kossowski rozpoczęła rekrutację do projektu Szkoleniowego organizowanego na terenie województwa mazowieckiego - ,, Zmiany na Lepsze”. W ramach projektu organizatorzy oferują szkolenia zawodowe przygotowujące do odbycia 3 – miesięcznego stażu zawodowego na stanowisku:

- PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

- PROJEKTANT STRON WWW

- GRAFIK KOMPUTEROWY

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 4Copyright © 2014 Open Source Matters. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Designed by Templatka.pl